JD - stavební Inženýrství

 

Koordinátor BOZP

Přípravná fáze

Realizační fáze

 

 

 

 

Koordinátor BOZP

Nabízíme spolupráci stavebníkům v těchto bodech:

    - spolupráce s projektantem včetně zpracování plánu BOZP,
    - zpracování ohlášení stavebních prací na OIP,
    - koordinaci zhotovitelů na staveništi.

Přípravná fáze stavby:

    - plán bezpečnosti práce,
    - přehled právních předpisů,
    - ohlášení zahájení stavebních prací,
    - nápomoc při výběru dodavatele stavebních prací.

  • V pozici koordinátora BOZP zpracujeme plán bezpečnosti práce na staveništi v písemné i grafické podobě, vyžaduje-li si to rozsah stavby a výskyt vykonávaných prací vystavujících pracovníky zvýšenému ohrožení života nebo zdraví. Zpracujeme přehled právních předpisů a informací o pracovně bezpečnostních rizicích vztahujících se ke stavbě. Zajišťujeme ohlášení zahájení stavebních prací na staveništi příslušnému oblastnímu inspektorátu práce (OIP). Jsme nápomocni při výběru zhotovitelů stavby, na základě posouzení stavu zabezpečování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – BOZP při jednotlivých pracovních postupech zhotovitelů.

Fáze realizace stavby:

    - koordinovat spolupráci zhotovitelů,
    - spolupracovat při tvorbě harmonogramu,
    - sledovat provádění jednotlivých činností a operativně
      navrhovat postupy z pohledu BOZP,
    - organizovat kontrolní dny,
    - informovat všechny dotčené zhotovitele a účastníky stavby,
    - kontrolovat způsob zabezpečení obvodu staveniště,
    - sledovat, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP,
    - informovat dotčené orgány státní správy,
    - navrh postupů při nedodržení BOZP.

  • Jako Koordinátor BOZP koordinujeme spolupráci zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na zásady prevence rizik a činností prováděných na staveništi současně. Spolupracujeme při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací, při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností. Sledujeme provádění jednotlivých činností na staveništi se zřetelem na dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňujeme na zjištěné nedostatky a požadujeme bez zbytečného odkladu zjednání náprav. S tím souvysí naše komunikace s dotčenými orgány i v případě nedodrřování BOZP. Organizujeme kontrolní dny k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitelů, povádíme zápisy z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a návrhujeme opatření vedoucí k odstranění nedostatků. Informujeme všechny dotčené zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které vznikly na staveništi během postupu jednotlivých prací. Kontrolujeme způsoby zabezpečení obvodu staveniště, včetně vjezdů na staveniště s cílem zamezit vstupu nepovolaným osobám. Sledujeme, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP a na základě zjištěných nových skutečností plán BOZP aktualizujeme.