JD - stavební Inženýrství

Stavební dozor

SD pro stavby svépomocí

TDS pro stavby dodavatelsky

 

Z hlediska osoby vykonávající stavební dozor je odpovědnost společně se stavebníkem za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací, za dodržení obecných požadavků na výstavbu, včetně požadavků na bezbariérové užívání stavby a jiných technických předpisů a za dodržení rozhodnutí a jiných opatření vydaných k uskutečnění stavby.

 

 

 

Stavební dozor

Při přípravě projektu:        

    - zpracování projektové dokumentace nebo organizační
      zajištění výběru projektanta

    - zajištění koordinátora BOZP na staveništi

    - zpracování položkového rozpočtu a výkazu výměr

    - komunikace s úřady

    - kontrola projektové dokumentace

    - pomoc při stavebním řízení, ohlášení stavby

    - nalezení vhodného dodavatele stavebních prací

 

 

Při realizaci staveb:

 

    - pomoc při předání a převzetí staveniště

    - kontrola dodržování projektové dokumentace

    - kontrola dodržování požadavků ze stavebního povolení

    - kontrola kvality a jakosti prováděných prací

    - kontrola časového harmonogramu

    - kontrola a schvalování čerpání finančních prostředků za

      prováděné práce

    - účast na prováděných zkouškách (tlakových, revizních)

    - organizace kontrolních dnů stavby

    - dokumentování stavby

    - předání a převzetí dílčích částí staveb

    - příprava kolaudačního řízení

 

 

Dozorování staveb:

 

    - stavby prováděné dodavatelsky

    - stavby prováděné svépomocí,

 

 


  •