JD - stavební Inženýrství

Odpovědnost

Z hlediska projektanta je odpovědnost za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.

 

Z hlediska osoby vykonávající stavební dozor je odpovědnost společně se stavebníkem za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací, za dodržení obecných požadavků na výstavbu, včetně požadavků na bezbariérové užívání stavby a jiných technických předpisů a za dodržení rozhodnutí a jiných opatření vydaných k uskutečnění stavby.

zák 183/2006 Sb.

 

V případě Vašeho zájmu mě můžete nezávazně poptat v sekci kontaktní formulář.

 

 

Rád bych upozornil, že Vaše sousedka nebo soused mohou být prima lidé, ale stavbu Vám nejspíš odborně nepohlídají. Pokud chcete stavbu vést předpisově, měli by jste postupovat v souladu se zákonem 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a věnovat pozornost zejména částem, kde se dočtete o dozoru, jeho povinnostech a požadavcích na jeho odbornost.

 

 

Inženýrská činnost  

Při přípravě projektu:        

    - zpracování projektové dokumentace nebo organizační
      zajištění výběru projektanta

    - zajištění koordinátora BOZP na staveništi

    - zpracování položkového rozpočtu a výkazu výměr

    - komunikace s úřady

    - kontrola projektové dokumentace

    - pomoc při stavebním řízení, ohlášení stavby

    - nalezení vhodného dodavatele stavebních prací

 

 

 

Při realizaci staveb:

 

    - pomoc při předání a převzetí staveniště

    - kontrola dodržování projektové dokumentace

    - kontrola dodržování požadavků ze stavebního povolení

    - kontrola kvality a jakosti prováděných prací

    - kontrola časového harmonogramu

    - kontrola a schvalování čerpání finančních prostředků za

      prováděné práce

    - účast na prováděných zkouškách (tlakových, revizních)

    - organizace kontrolních dnů stavby

    - dokumentování stavby

    - předání a převzetí dílčích částí staveb

    - příprava kolaudačního řízení

 

 

 

Dozorování staveb:

 

    - novostavby RD, bytové domy, komerční celky, liniové stavby,
      komunikace

    - rekonstrukce budov, obnova památek

    - rekonstrukce panelových domů, jejich zateplování
      a oprava střešních krytin

 

 

 

Posudky:

 

   - zpracujeme odborné posudky na provedené práce a stavební
      konstrukce, vhodné zejména pro

            - návrh rekonstrukce

            - reklamační řízení

            - podkladní materiály pro další použití

 

 

 

Proč dozor stavby:

 

Osoba stavebního dozoru je často investory podceňována. To, že na stavbě chybí člověk vykonávající dohled nad dodavatelem si investor často uvědomí až při průběhu a na konci prací, když dochází ke sčítání vynaložených nákladů nebo se začínají objevovat první závady na díle.

Poměrně často se na stavbách řeší záměna materiálu za podobný, skoro stejně kvalitní a dosahující bez mála shodných parametrů s materiálem uvedeným ve Vaší projektové dokumentaci.

V případě včasného zajištění oprávněné osoby, ještě před dokončením projektové dokumentace, před výběrem dodavatele stavebních prací, před získáním povolení stavby, může tato osoba ušetřit investorovi až 25% předpokládaných nákladů.

Také si můžete být jistí, že materiály, které máte v projektu a výkazu výměr budete mít ve stavbě nebo se ještě v průběhu stavby dozvíte o jejich změně. Nebudou Vám účtovány vícepráce, které neexistují. Řemeslníci s Vámi nebudou diskutovat, co je ještě v normě rovinnosti a co není, atp.

 

 

 

Cena za dozor:

 

    - malé zakázky krátkodobého charakteru jsou zpoplatněny
      hodinovou sazbou dle honorářového řádu autorizovaného
      inženýra + náklady na režii (např. doprava, tisk, fax atd.).

    - rodinné domy jsou kalkulovány 3 - 4% z celkové ceny stavby

    - rekonstrukce jsou kalkulovány  4 - 8% z celkové ceny stavby

    - stavby dlouhodobého charakteru s vysokými investičními
      náklady jsou kalkulovány individuálně, obvykle se cena
      pohybuje na spodní hranici procentuelní sazby

    - další informace naleznete zde