JD - stavební Inženýrství

Školení na míru

Na přání zákazníka vytvořím školení na míru: např. školení o vnitřních předpisech ve firmě, školení ke konkrétním typům technologických postupů.

V případě Vašeho zájmu mě můžete nezávazně poptat v sekci kontaktní formulář.

 

Bezpečnost práce pro vedoucí zaměstnance

 

Bezpečnost práce pro zaměstnance

 •  

Školení zaměstnanců pro práce ve výškách

 •  

Zásady první pomoci

 

Po dohodě i další školení spojené se stavební praxí

 

Koordinátor BOZP

Nabízíme spolupráci stavebníkům v těchto bodech:

    - spolupráce s projektantem včetně zpracování plánu BOZP
    - zpracování ohlášení stavebních prací na OIP
    - koordinaci zhotovitelů na staveništi

Dne 23. 5. 2006 byl schválen zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – BOZP v pracovně právních vztazích a o zajištění  bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti mimo pracovně právní vztahy. Vznikla další odborně způsobilá osoba, a to koordinátor BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi). Zákon 309/2009 Sb. je závažnou změnou, která svými důsledky značně ovlivňuje práci všech účastníků výstavby. Zadavatelům staveb, které svým rozsahem splňují podmínky pro zajištění koordinátora BOZP, vznikají další povinnosti. Proto nabízím službu odborně způsobilého koordinátora BOZP na staveništi jak pro přípravné fáze projektů stavby, tak pro samotnou realizaci stavby.

 

Povinnosti koordinátora BOZP

Přípravná fáze stavby:

    - plán bezpečnosti práce
    - přehled právních předpisů
    - ohlášení zahájení stavebních prací
    - nápomoc při výběru dodavatele stavebních prací

 • V pozici koordinátora BOZP zpracuji plán bezpečnosti práce na staveništi v písemné i grafické podobě, vyžaduje-li si to rozsah stavby a výskyt vykonávaných prací vystavujících pracovníky zvýšenému ohrožení života nebo zdraví. Zpracuji přehled právních předpisů a informací o pracovně bezpečnostních rizicích vztahujících se ke stavbě. Zajistím ohlášení zahájení stavebních prací na staveništi příslušnému oblastnímu inspektorátu práce (OIP). Budu nápomocen při výběru zhotovitelů stavby na základě posouzení stavu zabezpečování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – BOZP při jednotlivých pracovních postupech zhotovitelů.

Fáze realizace stavby:

    - koordinovat spolupráci zhotovitelů
    - spolupracovat při tvorbě harmonogramu
    - sledovat provádění jednotlivých činností
    - organizovat kontrolní dny
    - informovat všechny dotčené zhotovitele
    - kontrolovat způsob zabezpečení obvodu staveniště
    - sledovat, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP

 • Jako koordinátor BOZP budu koordinovat spolupráci zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na zásady prevence rizik a činností prováděných na staveništi současně. Budu spolupracovat při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací, při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností. Budu sledovat provádění jednotlivých činností na staveništi se zřetelem na dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňovat na zjištěné nedostatky a požadovat bez zbytečného odkladu zjednání náprav. Budu organizovat kontrolní dny k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitelů, povedu zápis z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a návrzích opatření vedoucích k odstranění nedostatků. Budu informovat všechny dotčené zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu jednotlivých prací. Budu kontrolovat způsob zabezpečení obvodu staveniště, včetně vjezdu na staveniště, s cílem zamezit vstupu nepovolaným fyzickým osobám. Budu sledovat, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP, a na základě zjištěných nových skutečností na kontrolních dnech k dodržování plánu BOZP bude plán aktualizovat

 

Povinnosti zadavatele stavby

Případy, kdy se zpracovává Plán BOZP je rozdělen do dvou fází:

Podle požadavků zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, je povinen zajistit koordinátora BOZP při realizaci stavby zadavatel stavby a zavázat všechny zhotovitele ke spolupráci s koordinátorem BOZP.

V přípravné fázi stavby:

Zadavatel stavby je povinen zajistit při přípravné fázi stavby koordinátora BOZP a zpracování Plánu BOZP u staveb, kde budou prováděny v průběhu realizace stavby práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády 591/2006 Sb., nebo kde je splněn rozsah stavby dle § 15 zákona 309/2006 Sb.

    - práce ve výkopu v hloubce větší 5m
    - práce s vysoce toxickými chemickými a biologickými látkami
    - práce se zdroji ionizujícího záření
    - práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti
    - práce ve výškách nad 10m
    - práce v ochranných energetických pásmech
    - studnařské práce
    - potápěčské práce
    - práce ve zvýšeném tlaku vzduchu
    - práce s výbušnými látkami
    - práce spojené s montáží a demontáží těžkých stavebních dílců

Ve fázi realizace stavby:

Zadavatel stavby je povinen zajistit koordinátora BOZP pro fázi realizace na takové stavby, kde budou působit dva a více zhotovitelů, a u kterých jsou přesaženy následující limity objemu staveb:

 •     - u kterých celková předpokládaná doba trvání prací a činností je
        delší než 30 pracovních dnů
  , ve kterých bude na stavbě
        pracovat současné více jak 20 fyzických osob po dobu delší
        než 1 den
      - u kterých celkový plánovaný objem prací a činností během realizace
        díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu
        fyzickou osobu

 

Koordinátor BOZP a projektant

Podle požadavků zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, je zadavatel stavby povinen zajistit koordinátora BOZP a zavázat projektanta ke spolupráci s koordinátorem BOZP.

V praxi většinou zadavatel stavby přenechá výběr koordinátora BOZP pro přípravnou fázi projektantovi, který se zaváže dodat kompletní projektovou dokumentaci včetně Plánu BOZP.

Projektanta zavazuje vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, která udává, že Plán BOZP musí být součástí části „E“ projektové dokumentace ke stavebnímu povolení nebo ohlášení stavby, vyžaduje-li si to stavba svým rozsahem a podmínkami.

 

Plán BOZP obsahuje

 •  
 • základní informace o akci a účastnících výstavby
 • povinnosti účastníků výstavby v oblasti zajištění BOZP
 • přehled základních opatření k zajištění BOZP
 • vymezení činností, rozsahu prací a stanovení pracovních postupů a odpovědností
 • analýzy rizik jednotlivých činností
 • způsob hlášení mimořádných událostí a pracovních úrazů
 • zásady požární ochrany při realizaci
 • dopravně provozní předpisy
 • zabezpečení staveniště
 • bezpečnost práce při udržovacích pracích při užívání stavby